Address:Rr.“ Vangjel Noti” Nr 25, Laprakë, Tiranë. Tel. 04 2 454 893. Mob: 067 40 08 880; 0674008881: 067 40 63 042.

Web: www.apb.edu.al. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tiranë, më 06.02.2015

 

PROGRAMI I TRAINIMIT I DETAJUAR SIPAS MODULEVE

Për  Standardet Kombëtare dhe Nderkombëtare të Kontabilitetit dhe Raportimit Financiar (SKK & SNK/IAS-IFRS)

 

Moduli 1 - 6 ore:     1.   Kuadri dhe Raportimi i Pasqyrave Financaire

 • Hyrje ne Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (IFRS)
 • Kuadri konceptual i IFRS-ve, konceptet, parimet, elementet e Pasqyrave Financiare
 • Paraqitja e Paketës së Plotë të Pasqyrave Financiare (IAS 1, 7)
 • Adoptimi i IFRS-ve për herë të pare (IFRS 1)
 • Raportimi Financiar i Ndërmjetëm (IAS 34)

Module 2 - 4 orë:     2.   Raportimi i Performancës dhe i Ndryshimit te politikave kontabël

 • Të ardhurat, klasifikimi, njohjet në pasqyrat financiare (IAS 18)
 • Të ardhurat për aksione (IAS 33)
 • Politikat kontabël, ndryshimet në cmuarjet dhe gabimet kontabël (IAS 8)
 • Operacionet jo të vijueshme (IFRS 5)

Module 3 – 4 orë:    3.   LLogaritë e Grupit

 • Pasqyrat Financiare të konsoliduara (IAS 27)
 • Investimi në Shoqëritë e lidhura (Associates) (IAS 28)           
 • Pjesëmarrjet në sipërmarrjet e përbashkëta (IAS 31)  
 • Dhënia e informacioneve për palët e lidhura (IAS 24)

Module 4 – 4 orë:    4.   Aktivet materiale afatgjata/Pasuritë e paluejtshme te investuara

 • Trajtimi kontabël për Pasuritë e paluajtshme (Toka ndertesa) Makineritë e paisjet.
 • Rënia e vlerës së aktiveve (IAS 36)         
 • Kapitalizimi I Kostove te Huamarrjes (IAS 23)   
 • Aktivet afatgjata jo materiale (te paprekshme) (IAS 38)
 • Pasuria e paluajtshme e investuar (IAS 40)

Module 5 - 6 orë:     5.   Inventarët/Qiratë/ dhe të tjera

 • Kontabiliteti për Aktivet afatshkurtra - Inventarët (IAS 2)
 • Vecoritë e kontabilizimit të kontratave të ndërtimit (afatgjatë) (IAS 11)
 • Qiratë (IAS 17)
 • Kontabiliteti per grantet dhe ndihmat qeveritare dhe dhënia e informacioneve (IAS 20)  
 • Raportimi Financiar në ekonomitë hiperinflacioniste (IAS 29)
 • Kontabiliteti i bujqësisë (IAS 41)

Module 6 - 3 orë:     6.   Perfitimet e punëmarrësve/ Pagesat e bazuara në aksione/Kontigjencat (eventualitetet)

 • Trajtimi kontabël i Perfitimeve të punemarresve, përfitimeve nga skemat e pensioneve (IAS 19)
 • Kontabiliteti dhe raportimi nga Skemat e Perfitimit të pensioneve (IAS 26)
 • Kompensimi i bazuar në aksione (IFRS 2)
 • Provizionet, Aktivet dhe detyrimet e kushtezuara (IAS 37)

Module 7 - 3 orë:     7.   Instrumentet Financiare dhe Konvertimet në monedhë të huaj

 • Instrumentet Financiare: Dhënia e informacioneve dhe Paraqitja (IAS 32)           
 • Instrumentet Financiare: Njohja dhe matja (vlerësimi) (IAS 39)        
 • Efektet e Ndryshimit ne kurset e kembimit ne monedhe te huaj (IAS 21)   

Module 8 – 6 orë:    8.   Kombinimet e Biznesit/Raportimi i Segmentuar dhe Tatimet mbi të ardhurat

 • Kombinimet e Biznesit (IFRS 3)
 • Raportimi i Segmentuar (IAS 14)
 • Tatimet mbi të ardhurat (IAS 12)    
 • Ngjarjet qe ndodhin pas dates se mbylljes se bilancit (IAS 10)

Literatura bazë: 

 

 • Cikël leksionesh përgatitur nga ISAB
 • Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (SKK 1 – 15)
 • Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar.
 • Ligji nr.9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” prill 2004, I ndryshuar
 • Ligji nr.10091 datë 05.03.2009 ” Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar”
 • Direktivat 4,7 të KE
 • Direktiva 8 të KE

Stafi i lektoreve:

Stafi ynë i lektoreve dhe trainerëve ka qene pjese e grupit te punes per hartimin e SKK, apo pjese e projektit te realizuar nga KKK për përmirësimin e SKK. Ata janë trainera të certifikuar nga Kompani Nderkombetare.

 

 • Ylber Bezo, President APB, Doktor, ish Drejtor ne Min. Fin dhe Anetar i KKK, Ped.Trainer.
 • Leandro Haxhi, Prof. Dr.Ped. Dekan dhe Rektor ne APB, Ekspert, Kon. Mir, antar i KKK.
 • Rezarta PERI, Prof. As., Pedagoge FE UT dhe APB.
 • Flutura KALEMI, Prof.Dr. Pedagoge UBT dhe APB.
 • Hysen Cela, Prof.as.dr. Ped. Fak Ek., President IEKA.Trainer.
 • Elira Hoxha, Doktor, Pedagoge APB, Drejtore Stafi KKK, Trainere.    
 • Kledi Kodra, Dr. Master(ACCA), Audit.në Komp. Nderk. PWC, Ped.Fak Ek të APB, Trainer.
 • Ardi BEZO, Dr.Cand. Msc Itali, në FINANCE, Pedagog, Trajner.

 

  

D R E J T O R I

 ARDI BEZO

Kontaktet
ADRESA: Rr. Vangjel Noti Nr.25, Laprakë,
Tiranë, Albania
Tel:  +355 42 454893
Cel:  +355 67 40 08880
        +355 67 40 08881
        +355 67 40 63042
email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:    www.apb.edu.al